Praca: Starszy inspektor

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 74303

Warunki pracy

1. Praca poza i w siedzibie Urzędu.


2. Krajowe wyjazdy służbowe.


3. Zagrożenie korupcją.


4. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji).


5. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.


6. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w opracowaniu kryteriów i zasad przyznawania dotacji celowych dla spółek wodnych na rozwój urządzeń melioracyjnych, opracowuje projekty umów dotacyjnych w tym zakresie oraz w rozlicza spółki wodnych z wykorzystania tych dotacji, łącznie z ich kontrolą;
 • Uczestniczy w pracach Komisji wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w mieniu komunalnym, powstałych w wyniku klęsk żywiołowych i sporządza protokoły z prac tej Komisji oraz kontroluje jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania udzielonych dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej;
 • Prowadzi sprawy powierzone wojewodzie z zakresu weryfikacji szkód w uprawach i gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i klęskami żywiołowymi;
 • Rozpatruje skargi i wnioski dotyczące gospodarki wodnej z zakresu odprowadzania wód opadowych z infrastruktury drogowej oraz związanych ze stanem urządzeń melioracyjnych na terenach zamieszkałych i wykorzystywanych do produkcji rolnej;
 • Weryfikuje faktury i rozlicza przedkładane przez beneficjentów środków budżetowych w tym dotacji celowych dla spółek wodnych i ich związków na dofinansowanie zadań związanych z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji;
 • Uczestniczy w pracach dotyczących organizacji spotkań zespołów doradczych Wojewody Opolskiego, związanych z rozwojem infrastruktury transportu drogowego i kolejowego, a także śródlądowego transportu wodnego, a także „Zespołu ds. analiz szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie opolskim”;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego Doświadczenie zawodowe praca w administracji publicznej w obszarze zagadnień związanych szeroko rozumianą problematyką związaną z gospodarką wodną i rolnictwem lub budowlaną infrastrukturą techniczną
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • zna ustawę o służbie cywilnej;
 • zna ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • posiada znajomość finansowania zadań samorządu terytorialnego z dotacji budżetowych i ich rozliczania;
 • posiada znajomość zasad dotyczących wytycznych w weryfikacji szkód powstałych w rolnictwie w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i klęsk żywiołowych ;
 • posiada znajomość obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

  Kierownik produkcji maseczek

  Zapewnienie ciągłości produkcji przy prawidłowym i optymalnym wykorzystaniu maszyn, przyrządów, podzespołów. Kontrolowanie parametrów wydajności produkcji, analizowanie wyników i na ich podstawie wprowadzanie usprawnień, kreowanie i wdrażanie nowych...

  Recepcjonista / Recepcjonistka

  Obowiązki: Organizowanie pracy recepcji Obsługiwanie rozmów telefonicznych przychodzących i wychodzących Rezerwacja salek konferencyjnych Przygotowywanie identyfikatorów dla gości Zgłaszanie usterek do obsługi technicznej budynku również z zakresu maszyn...

  Kelner

  Obsługa klienta Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

  Spichrzowy - Konserwator

  Prawidłowa obsługa maszyn i urządzeń do czyszczenia, suszenia i rozładunku zbóż; Prowadzenie rozładunku i załadunku zbóż; Odpowiedzialność za prowadzenie procesu konserwacji zbóż; Stałe kontrolowanie jakości składowanej masy zbożowej i nadzór nad...