Praca: Konkurs na zastępstwo urzędnika sądowego

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
Konkurs na zastępstwo urzędnika sądowego
Miejsce pracy: Kluczbork
Numer: StPr/21/0406
OBOWIĄZKI:
O G Ł O S Z E N I EDyrektora Sądu Rejonowego w Kluczborkuz dnia 16 kwietnia 2021r.dotyczące konkursu na zastępstwo urzędnika sądowego w okresie jegousprawiedliwionej nieobecności w pracyw Sądzie Rejonowym w Kluczborkuna podstawie art. 31 a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustrojusądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 2072 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzeniaMinistra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybui sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U.z 2014r., poz. 400 ) w zw. z art. 3b pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikachsądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 577)I Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Kluczborku z siedzibą przy ul. Katowickiej 2,46 200 KluczborkII Oznaczenie konkursu: konkurs w celu zatrudnienia pracowników na zastępstwourzędników w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie ichusprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowymw Kluczborku, sygnatura konkursu: A-1102-2/21Dyrektor Sądu Rejonowego w Kluczborku jednocześnie zaznacza, iż w przypadkuotrzymania lub zwolnienia etatów urzędniczych, dopuszcza możliwość zaproponowaniakandydatom do pracy zakwalifikowanym do zatrudnienia w zawiadomieniu o rozstrzygnięciukonkursu etatu na stanowisku urzędniczym.III Liczba wolnych stanowisk pracy: 2 - w pełnym wymiarze etatuIV Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:1) protokołowanie na rozprawach systemem tradycyjnym i w systemie cyfrowejrejestracji przebiegu rozpraw (e-protokół),2) wykonywanie czynności związanych z zapisem przebiegu rozpraw,3) prowadzenie wykazów i kontrolek w systemie elektronicznym,4) zakładanie i opisywanie teczek,5) czynności przygotowawczo wykonawcze (pisma, wezwania, korespondencja),6) rozpisywanie spraw terminowych,7) wykonywanie kserokopii orzeczeń,8) wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądówpowszechnych oraz w przepisach szczególnych,Wymagania niezbędne, jakie powinien spełniać kandydat ubiegający się o staż urzędniczy: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny lub wyższe, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych MS Office orazurządzeń biurowych, umiejętność biegłego pisania na komputerze, podstawowa wiedza z zakresu struktury, organizacji i funkcjonowania sądówpowszechnych (szczególnie z zakresu ustaw: Prawo o ustroju sądów powszechnych,Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, ustawy o pracownikach sądówi prokuratury), stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.Wymagania dodatkowe: zdolności analityczne, znajomość techniki pracy biurowej, prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań, odpowiedzialność, obowiązkowość, kreatywność, komunikatywność, sumienność, odporność na stres, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.Wymagane dokumenty: podanie ze wskazaniem sygnatury konkursu, kwestionariusz osobowy w załączeniu oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności doczynności prawnych, o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,o nieprowadzeniu wobec kandydata żadnego postępowania o przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie o nieposzlakowanej opinii, oświadczenie kandydata, iż posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie naww. stanowisku, oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danychosobowych dla potrzeb związanych z rekrutacją, oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danychosobowych dalsza rekrutacja (lista rezerwowa), oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydata na pracownika(treść klauzuli umieszczono w pkt 2 informacji dodatkowych) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z egzaminem maturalnymlub kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginały dokumentów kandydatwinien okazać w przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu praktycznego sprawdzenia umiejętności) i ewentualne kserokopie dokumentówpotwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectw pracy).Wszelkie pisma i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.Złożenie dokumentów.Pełną dokumentację zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w zamkniętych,podpisanych kopertach z oznaczeniem konkursu w:Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kluczborkuul. Katowicka 2, 46-200 Kluczbork - pokój nr 1lubprzesłać pocztą na adres:Sąd Rejonowy w Kluczborkuul. Katowicka 2,46-200 Kluczbork(w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datęstempla pocztowego, dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).koniecznie z dopiskiem Rekrutacja A-1102 2/21 - w terminie do dnia 30.04.2021r. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SąduRejonowego w Kluczborku.Etapy konkursu:Konkurs obejmuje trzy etapy:1. Etap pierwszy - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu 2. Etap drugi - praktyczny sprawdzian umiejętności szybkość i sprawnośćprotokołowania oraz znajomość podstawowej wiedzy z zakresu struktury,organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych3. Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna, podczas którego komisja w szczególnościoceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzyz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczyLista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do drugiego i trzeciego etapu konkursu,godzina i miejsce przeprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona naco najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem - na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowegow Kluczborku, znajdującej się na parterze w budynku Sądu przy ul. Katowickiej 2 oraz nastronie internetowej, www.kluczbork.sr.gov.plPrzed przystąpieniem do konkursu, Przewodniczącemu Komisji należy okazać dowódosobisty.Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, możewyłonić listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnieniawiększej liczby osób lub w przypadku rezygnacji kandydata. Rezerwowa lista kandydatów jestważna do następnego konkursu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzeniaostatniego konkursu.Osobą, z którą można się kontaktować w sprawie konkursu jest: Kierowniko/administracyjnego Sądu Rejonowego w Kluczborku Pani Anna Żołnierek, pok. nr 52(ul. Katowicka 2), tel. 77 447 16 74.Informacje dodatkowe:1. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia MinistraSprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybui sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t.Dz.U. z 2014r., poz. 400);2. Klauzula Informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO,Sąd Rejonowy w Kluczborku informuje, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałemw postępowaniu rekrutacyjnym w zakresie realizowanych zadań jest Dyrektor SąduRejonowego w Kluczborku, którego siedziba mieści się pod adresem 46 200 Kluczbork,ul. Katowicka 2.2. Może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych wewszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych orazz wykonywaniem praw przysługujących Panu/Pani na mocy ogólnego rozporządzeniao ochronie danych.3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji:Sąd Rejonowy w Kluczborku, ul. Katowicka 2, 46-200 Kluczbork lub pod adreseme-mail: iod@kluczbork.sr.gov.pl.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziałuw procesie rekrutacyjnym w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.5. Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. bwskazanego powyżej rozporządzenia, przetwarzane będą w celach niniejszej rekrutacji,a po wyrażeniu odpowiedniej zgody na ich przetwarzanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) również na potrzeby dalszych rekrutacji.6. Administrator uznaje, że Pan/Pani, przystępując do konkursu i podając dane osobowewykraczające poza zakres danych osobowych wymaganych przepisami prawa, będącw posiadaniu kompletnej wiedzy o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danychosobowych, w sposób świadomy, konkretny, dobrowolny i jednoznaczny, poprzezwyraźnie działanie, wyraża zgodę na ich przetwarzanie.7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 12 miesięcy licząc oddaty złożenia dokumentów aplikacyjnych do sądu lub przeprowadzenia ostatniegokonkursu (w przypadku dalszych rekrutacji - podstawa prawna: art. 3b ust. 5 Ustawyz dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.577)) lub do momentu wycofania zgody w przewidzianym powyżej zakresie (zależnie,które zdarzenie miało miejsce wcześniej). 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu orazcofnięcia zgody na przetwarzacie swoich danych osobowych w dowolnym momencie,przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisyogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.11. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione podmiotomupoważnionym z mocy prawa.12. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych dopaństwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.13. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione pracownikom Sądu, przeszkolonymz zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danychosobowych.14. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska wybranego kandydatapodlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronie internetowej.
Miejsce pracy:

Kluczbork


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w KluczborkuNAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Specjalista ds. kadr i płac

Powierzymy Ci zadania z zakresu: prowadzenia dokumentacji kadrowej wymaganej przepisami prawa pracy dla wszystkich pracowników, a w szczególności do prowadzenia akt osobowych, sporządzania projektów umów o pracę, umów o dzieło i umów-zleceń oraz innych...

Doradca Klienta

do salonu w CH Karolinka w Opolu Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za aktywną sprzedaż, fachowe doradztwo w zakresie produktów oferowanych przez firmę OCHNIK, przygotowanie dokumentów sprzedażowych oraz dbanie o wygląd i wystrój...

Magazynier / Kierowca

kompletacja i układanie towaru, przyjmowanie towaru, sprawdzanie terminów przydatności, bardzo rzadko dowóz towaru do klienta. aktualna książeczka sanepid, czynne prawo jazdy kat. B, gotowość do pracy w systemie 2-zmianowym (6-14, 14-22), gotowość do...

Młodszy Specjalista IT

wsparcie informatyczne użytkowników oraz obsługa sprzętu komputerowego i infrastruktury sieciowej, instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, zapewnienie ciągłości działania w podległych jednostkach (nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu,...