Praca: Inspektor wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 76692

Warunki pracy

  •  zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa, środków Funduszu Pracy, środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej udzielanych jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, pod względem zgodności z przeznaczeniem, wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania oraz realizacji dochodów budżetu państwa
 • Kontroluje całość gospodarki finansowej w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie oraz jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Opolskiemu, z uwzględnieniem kontroli zarządczej
 • Opracowuje w oparciu o dokonane ustalenia i zgromadzone w toku kontroli dowody: notatki służbowe, karty przebiegu kontroli, projekty wystąpień pokontrolnych i wystąpienia pokontrolne do kierowników jednostek kontrolowanych, zawierające wyniki kontroli oraz zalecenia
 • Przygotowuje zawiadomienia o kontroli, upoważnienia do kontroli, programy kontroli na podstawie obowiązujących przepisów prawa, posiadanej przez Urząd sprawozdawczości budżetowej, danych z ewidencji księgowej Wydziału Finansów i Budżetu oraz rozliczeń wykorzystania środków publicznych
 • Opracowuje projekty zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych w wyniku kontroli okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz projekty wniosków do organów powołanych do ścigania przestępstw lub wykroczeń, w przypadku ujawnienia w wyniku kontroli okoliczności, wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia
 • Opracowuje na podstawie dokonanych ustaleń kontroli, projekty decyzji Wojewody Opolskiego o zwrocie dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
 • Udziela instruktażu pracownikom na kontrolowanych stanowiskach pracy w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość przepisów : - ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej; - ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność komunikacji pisemnej
 • Odporność na stres i umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Dobra znajomość obsługi komputera. Znajomość zasad funkcjonowania komputerowych systemów finansowo - księgowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie - w zakresie rachunkowości i zamówień publicznych; Szczególne uprawnienia - Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Magazynier - Kierowca

Zakres obowiązków: kompletacja zamówień realizacja dostaw towaru do klienta i odbiór należności załadunek i wyładunek przewożonego towaru Wymagania: prawo jazdy kat. B min. 6 mc. doświadczenie na stanowisku kierowcy pojazdów ciężarowych do 3,5 tony...

Księgowy z językiem niemieckim

Dla naszego Klienta - nowopowstałego, prężnie rozwijającego się globalnego centrum usług wspólnych - wspieramy budowę nowego zespołu w obszarze księgowości. Szukamy osoby, która obejmie stanowisko: Księgowego z j. niemieckim Zakres obowiązków:...

Handlowiec

Wyzwania, które będziesz podejmować: Współpraca w branży, która jest Twoją pasją Opieka nad klientami z rejonu: doradztwo, sprzedaż i aktywne pozyskiwanie klientów Rozpoznawanie potrzeb i analiza klientów Stałe poszerzanie wiedzy z zakresu motoryzacji Ta...

Specjalista

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja...