Jak pozyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej?

26 lutego 2018 Aleksandra

Rok 2018 sprzyja nowym przedsiębiorcom w Opolu. Liczba dotacji planowanych do przyznania w roku bieżącym wynosi to aż 140. Oznacza to, że o tyle nowych firm wzbogaci się w najbliższym czasie Opole.

Każdy, kto jest zainteresowany i spełnia określone wymogi, może złożyć wniosek o przyznanie środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Kwota, o jaką można się ubiegać, wynosi maksymalnie 20 000,00 złotych.

Aby pobrać odpowiednie dokumenty, należy wejść bezpośrednio na stronę Powiatowego Urzędy Pracy w Opolu i przejść do zakładki dla bezrobotnych. Tam znajdują się niezbędne pliki do pobrania i uzupełnienia.

O dotację może ubiegać się osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP Opole, absolwent Centrum Integracji Społecznej, absolwent Klubu Integracji Społecznej lub opiekun zarejestrowany w PUP w Opolu, lub jego filii w Niemodlinie. Kandydat starający się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej musi spełniać następujące warunki zamknięte w ramach czasowych 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
nie odmówił bez odpowiedniej przyczyny przyjęcia oferty pracy, bądź innej pomocy oferowanej przez PUP lub udziału w działaniach, które objęte są Programem Aktywizacja i Integracja;
nie przerwał szkolenia, stażu, realizacji założonego indywidualnego planu działania z własnej winy;
podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych lub staż, prace społeczne lub inną formę pomocy, która następuje po skierowaniu z PUP.

Również absolwent CIS lub KIS może starać się o dofinansowanie działalności gospodarczej pod warunkiem, że:

  • nie otrzymał wcześniej bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy, bądź innych środków z budżetu publicznego, które przeznaczone były na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
  • nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub jeśli go posiada złoży odpowiednie oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej, które przypada w okresie co najmniej 12 miesięcy przed upływem bezpośrednio poprzedzającym działania dotyczące złożenia wniosku;
  • nie podpisze umowy o pracę oraz żadnej innej cywilnoprawnej, która świadczyłaby o zatrudnieniu w ciągu 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  • w okresie co najmniej 2 lat poprzedzających złożenie wniosku, nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w myśl ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. zgodnie z Kodeksem Karnym (Dz.U. z 2016r. poz.1137 t. j. z późn.zm.);
  • zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy od momentu jej rozpoczęcia oraz do niezawieszania jej także w okresie minimum 12 miesięcy od podjęcia;
  • nie składał wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, lub do przystąpienia spółdzielni socjalnej.

Wysokość maksymalna wynagrodzenia ustalona została na kwotę 20 000,00 złotych. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, które obowiązuje w dniu zawarcia umowy. Otrzymane środki muszą zostać przeznaczone na zakup towarów i usług. W szczególności dotyczy to środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, a także pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej oraz konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej. Z przyznanej puli 20% kwoty może wnioskodawca przeznaczyć na remont lokalu przeznaczonego pod prowadzenie działalności gospodarczej. Również na zakup towaru i materiałów do produkcji nie można przekroczyć 20% kwoty, a jeśli chodzi o reklamę, kwota nie może przewyższać 5% całości.

Otrzymanie dotacji musi być podparte zabezpieczeniem. Osoby starające się o fundusze muszę mieć poręczenie podpisane przez osoby fizyczne lub blokadę środków na rachunku bankowym. Poręczyciele muszą mieć status osoby zatrudnionej, emerytowanej lub przebywającej na rencie, bądź też prowadzącej swoją działalność gospodarczą.

Bezrobotni, czy też absolwenci CIS lub KIS, a także opiekunowie, którym przyznana zostanie dotacja, mają obowiązek podjąć działalność gospodarczą w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Są także zobowiązani do prowadzenia jej przez minimum 12 miesięcy nieprzerwanie. Wszelkiego rodzaju wydatki związane z zakupami z tytułu przyznanych środków muszą zostać rozliczone w terminie do 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Gdyby nastąpiła sytuacja, że osoba, która rozpoczęła działalność, przerwała ją na skutek zawieszenia lub podjęła inną pracę etatową, jest zobowiązana do zwrotu otrzymanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami łącznie od dnia otrzymania funduszy do dnia poprzedzającego spłatę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *