Praca: Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 73884

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera, obsługa urządzeń biurowych. Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Zagrożenie korupcją, naciskami grup przestępczych. Stres związany z permanentnym poczuciem odpowiedzialności karnej.

Zakres zadań

 • Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzajacych;
 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochronę fizyczną;
 • Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informace niejawne;
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ( co najmniej raz na 3 lata) ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 • Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca w administracji publicznej, w tym co najmniej 1 rok pracy związanej z ochroną informacji niejawnych
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa na dostęp do informacji niejawnych od klauzuli "zastrzeżone" do "tajne";
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • Podsiadanie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,, TAJNE”, ,,NATO CONFIDENTIAL”, ,,CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze poszerzonego o postępowania sprawdzającego na uzyskanie w/w poświadczeń.
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych i informacji niejawnych międzynarodowych, bądź potwierdzenia z ABW lub SKW o jego posiadaniu, lub wyrażenie zgody na poddanie się szkoleniu z w/w zakresu, zakończonego uzyskaniem stosownego zaświadczenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

  Kierownik Placu Drewna

  Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należeć m.in.: Organizacja składowania i rotacji surowca drzewnego; Zarządzanie i organizacja pracy podległych pracowników przyjęcia surowca i placu drewna; Nadzór nad procesem przyjęcia surowca drzewnego, biomasy i...

  Piaskarz

  • podłączanie osprzętu do piaskowania oraz rozłączanie po zakończonej pracy; • przygotowywanie elementów do piaskowania; • wykonywanie czyszczenia strumieniowo-ściernego wyznaczonego obszaru; • kontrolowanie procesu piaskowania; • usuwanie zużytego...