Praca: Inspektor wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 79918

Warunki pracy

  •  zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa, środków Funduszu Pracy, środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej udzielanych jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, pod względem zgodności z przeznaczeniem, wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania oraz realizacji dochodów budżetu państwa
 • Kontroluje całość gospodarki finansowej w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie oraz jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Opolskiemu, z uwzględnieniem kontroli zarządczej
 • Opracowuje w oparciu o dokonane ustalenia i zgromadzone w toku kontroli dowody: notatki służbowe, karty przebiegu kontroli, projekty wystąpień pokontrolnych i wystąpienia pokontrolne do kierowników jednostek kontrolowanych, zawierające wyniki kontroli oraz zalecenia
 • Przygotowuje zawiadomienia o kontroli, upoważnienia do kontroli, programy kontroli na podstawie obowiązujących przepisów prawa, posiadanej przez Urząd sprawozdawczości budżetowej, danych z ewidencji księgowej Wydziału Finansów i Budżetu oraz rozliczeń wykorzystania środków publicznych
 • Opracowuje projekty zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych w wyniku kontroli okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz projekty wniosków do organów powołanych do ścigania przestępstw lub wykroczeń, w przypadku ujawnienia w wyniku kontroli okoliczności, wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia
 • Opracowuje na podstawie dokonanych ustaleń kontroli, projekty decyzji Wojewody Opolskiego o zwrocie dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
 • Udziela instruktażu pracownikom na kontrolowanych stanowiskach pracy w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość przepisów : - ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej; - ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność komunikacji pisemnej
 • Odporność na stres i umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Dobra znajomość obsługi komputera. Znajomość zasad funkcjonowania komputerowych systemów finansowo - księgowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie - w zakresie rachunkowości i zamówień publicznych; Szczególne uprawnienia - Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
APLIKUJ TERAZ

NAJNOWSZE OFERTY PRACY W OPOLU I OKOLICACH

Desktop Analyst/Consultant with Portuguese

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online What do you need to start? Team player with ability to work under pressure Fluency in English and Portuguese mandatory Flexible to work in Shifts (24x7) Must...

Pracownik produkcji

Do Twoich zadań będzie należało: montowanie drobnych elementów osadzanie drobnych części na końcówkach kabli, wstępne sprawdzanie jakości utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy wykonywanie powierzonych zadań z zachowaniem standardów...

Doradca klienta sektora artykułów przemysłowych

lubisz ludzi, działasz odpowiedzialnie, wolisz, gdy ’ciągle coś się dzieje’, dobrze organizujesz swoją pracę. wykonujesz różnorodne prace - u nas każdy dzień jest inny, dbasz o wygląd sklepu i dostępność produktów na półkach, zapewniasz komfort...

Doradca Ubezpieczeniowy

Realną możliwość rozwoju, w tym profesjonalne szkolenie, na którym nauczymy Cię pozyskiwać nowych Klientów Przychód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny system prowizyjny (wynagrodzenie w przedziale 3200 - 10000 zł brutto) Ubezpieczenie grupowe...